บริการจัดการอาคาร แนะนำวิธีป้องกันไฟฟ้าดูดง่ายๆที่คุณควรรู้

บริการจัดการอาคาร แนะนำวิธีป้องกันไฟฟ้าดูดง่ายๆที่คุณควรรู้ วิธีป้องกันไฟฟ้าดูดง่ายๆที่คุณควรรู้ โดยทำการเลือกพิจารณาเลือกซื้อปลั๊กไฟและสายพ่วงอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่และการใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ในการถูกไฟฟ้าดูดให้น้อยลงหรือหมดไป

1. ทำการเลือกพิจารณาเลือกซื้อปลั๊กไฟและสายพ่วงอย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. กำหนดและวางแนวการติดตั้งสายไฟให้พ้นหรือห่างไกลจากทางเดินของผู้ใช้งาน

3. ห้ามวางสิ่งของใดๆทับหรือนำสายไฟพาดผ่านอุปกรณ์หรือสิ่งใดๆที่มีความเสี่ยงจากไฟฟ้า

4. ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆและตรวจเช็คสายไฟของคุณอยู่อย่างสม่ำเสมอโดยตลอด

5. หากเกิดการชำรุดหรือเสียหายของอุปกรณ์หรือสายไฟขึ้นควรรีบทำการซ่อมแซมแก้ไขโดยด่วน

6. อย่าทำการซ่อมแซมเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยตนเองเป็นอันขาด หากไม่มีอุปกรณ์ในการตรวจสอบและซ่อมแซม ตลอดจนไม่มีความรู้ทางด้าน(ช่าง)ไฟฟ้ามาก่อน

7. ไม่ควรใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากกับปลั๊กไฟหรือเต้าเสียบเพียงช่องเดียว ควรมีการแบ่งและกระจายการใช้บ้าง ไม่ควรรวมอยู่ในจุดเดียวจนมากเกินไป (ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้ารั่วและส่งผลให้ถูกไฟฟ้าดูดได้)

8. เมื่อตัวเปียกน้ำหรืออยู่ในขณะเปียกชื้น อย่าแตะต้องอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเป็นอันขาด เพราะกระแสไฟฟ้าจะสามารถไหลผ่านมาสู่ร่างกายเราได้อย่างสะดวกและรวดเร็วซึ่งอันตรายอย่างยิ่ง

9. หากเป็นไปได้ควรให้ความสำคัญกับการต่อสายดินกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อเป็นการนำไฟฟ้าลงสู่ดิน (โดยเฉพาะเครื่องทำน้ำอุ่น เนื่องจากอยู่ใกล้น้ำและอาจเกิดอันตรายจากการใช้งานได้อย่างชัดเจนที่สุด)

10. ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรภายในอาคารบ้านเรือน เพื่อป้องกันภัยที่เกิดจากไฟฟ้าดูดหรือลัดวงจร และเพื่อลดอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนช่วยรักษาความปลอดภัยของร่างกายและทรัพย์สินของคุณ (รวมไปถึงระบบความปลอดภัยเรื่องอัคคีภัยและอุปกรณ์การช่วยเหลือพยาบาล)