health news

ความท้าทายที่สำคัญในระบบประสาทวิทยา

ความท้าทายที่สำคัญในระบบประสาทวิทยาคือการจำแนกเซลล์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความจริงที่ว่าเซลล์ชนิดเดียวกันสามารถดูแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ในการจำแนกมัน ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างเซลล์ หรือเลือกความอ่อนแอต่อโรคบางชนิด มีเซลล์หลายชนิดในสมองและเราไม่รู้วิธีระบุเซลล์ทั้งหมดในกระบวนทัศน์การจำแนกประเภทที่มุ่งเน้นไปที่ยีน